Tra marit’e muddhéri

Si due furistéri

arréan’a tirassi

ca’ vinci è lu puntéri

 

Ma tra marit’e muddhéri

tocc’a unu a cagliassi.

TRA MARITO E MOGLIE – Se due forestieri / arrivano a spararsi / chi vince è chi spara meglio. / Ma tra marito e moglie / spetta a uno star zitto.